Offline: Jan 26

1 Happy 36600 28.31
2 Xena 25500 10.57
3 Elrendel 20200 -8.62
4 Stray 17700 -30.55