Offline: Apr 19

1 Olga 37200 29.59
2 Паша 34300 10.62
3 Stray 29200 -12.72
4 Серёга -700 -27.04