Offline: Sep 07

1 Happy 70400 26.44
2 Stray 29300 7.8
3 Golod 300 -7.43
4 Xena 0 -26.34