Offline: Sep 07

1 Stray 48000 25.61
2 Xena 36500 12.26
3 Golod 13200 -7.25
4 Happy 2300 -32.46