Offline: Jan 25

1 Golod 53100 31.22
2 Stray 24200 8.83
3 Rebus 11500 -10.07
4 Xena 11200 -30.27