Online: Feb 25

1 Golod 43600 29.28
2 Stray 26400 9.81
3 Xena 20200 -9.22
4 Rebus 9800 -29.84