Online: Aug 30

1 Rebus 45400 27.75
2 Happy 36600 11.85
3 Stray 10600 -13.67
4 Golod 7400 -26.62