Online: Aug 30

1 Rebus 45400 29.32
2 Happy 36600 10.74
3 Stray 10600 -9.83
4 Golod 7400 -30.24