Online: Dec 04

1 Golod 30600 29.92
2 Happy 25700 10.59
3 Stray 23200 -13.4
4 Паша 20500 -26.93