Offline: May 26

1 Stray 35500 24.31
2 Xena 30400 7.98
3 Rebus 21100 -5.64
4 Elrendel 13000 -27.15