Online: Nov 03

1 Elrendel 43200 30.27
2 Stray 27200 2.15
3 Вячеслав 22000 -7.41
4 Xena 7600 -25.49