Online: Nov 03

1 Stray 42300 19.9
2 Xena 22500 12.6
3 Elrendel 20200 -7.78
4 Вячеслав 15000 -26.54