Offline: Nov 24

1 Xena 33300 25.43
2 Happy 26700 11.77
3 Golod 23600 -9.64
4 Димка 16400 -30.15