Offline: Nov 24

1 Golod 57700 29.88
2 Happy 24700 11.45
3 Xena 14900 -11.54
4 Димка 2700 -29.37