Online: Nov 26

1 Xena 64000 30.53
2 Golod 27000 12.57
3 Elrendel 10400 -6.97
4 Stray -1400 -33.62