Online: Nov 26

1 Xena 48000 29.77
2 Golod 21100 12.25
3 Stray 20400 -15.11
4 Elrendel 10500 -25.34