NThunder

Position
Rating
Place Avg

Offline

Nov 22: 贵棚 禹 37400 NThunder 25100 Паша 24500 Olga 13000 (Offline)
Nov 22: NThunder 47400 贵棚 禹 31800 Olga 24800 Паша -4000 (Offline)
Oct 11: NThunder 43400 Rebus 30400 Elrendel 17300 Golod 8900 (Offline)
Oct 11: NThunder 30300 Elrendel 25500 Golod 25300 贵棚 禹 18900 (Offline)

Online

Nov 02: Stray 18400 NThunder 36400 Димка 24900 Вячеслав 20300 (Online)
Oct 19: Xena 19600 Rebus 16800 Golod 33200 NThunder 30400 (Online)
Oct 10: NThunder 47700 Rebus 20300 Вячеслав 400 Stray 31600 (Online)
Oct 10: Rebus 44900 Stray 18200 Вячеслав 22000 NThunder 14900 (Online)