Offline: Nov 22

1 NThunder 47400 28.71
2 贵棚 禹 31800 10.32
3 Olga 24800 -9.61
4 Паша -4000 -29.57