Offline: Nov 22

1 贵棚 禹 37400 29.88
2 NThunder 25100 8.1
3 Паша 24500 -8.86
4 Olga 13000 -29.27